Adres/locatie kaatsveld

Keatsfjild It Mearsfjild
Hoek Mearswei /Terpstrjitte
Nijewier