Sponsoren

2023:

 • Catering bedrijf Hoesman, Nijewier
 • Autoschool Kuiper, Easternijtsjerk
 • Bed and Breakfast Grytmanshoeve, Nijewier
 • Multi Tech service, Easternijtsjerk
 • Moai mei Blommen, Easternijtsjerk
 • Vleesbedrijf Weidenaar, Dokkum
 • De Âlde Stjelp Totaal Afbouw, Easternijtsjerk
 • Assurantiekantoor A.C. Mol, Nijewier
 • Nutma Schilders, Mitselwier
 • Piet en Saakje de Boer, Easternijtsjerk
 • v.v. Ropta Boys
 • Kwekerij Keegstra, Nes
 • Frequent beveiligingen, Mitselwier
 • It Hokje, Nijewier
 • Noorse Sloepen, Westergeast
 • Gert Jan Sijtsma, Wetsens
 • Bouwgroep Dijkstra-Draisma, Dokkum
 • Autobedrijf P. Postma, Mitselwier

Shirtsponsors:

 • Synco Dredging BV, Nijewier
 • Faber Installatietechniek, Easternijtsjerk
 • Vleesbedrijf Weidenaar, Nijewier
 • Veenma Mechanisatiebedrijf, Dokkum